Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Avarn Security får ansvaret for å ivareta sikkerheten i det evakuerte skredområdet på Gjerdrum.

Gjerdrum kommune har valgt å inngå avtale med Avarn Security om det omfattende sikkerhetsoppdraget rundt rasstedet og bebyggelsen i de evakuerte områdene i tilknytning til Ask sentrum. Oppdraget har hittil blitt utført av mannskaper fra Heimevernet og Sivilforsvaret.

Ken Wiik, virksomhetsleder for tekniske tjenester i Gjerdrum kommune, understreker viktigheten av å opprettholde sikkerheten og tryggheten for innbyggerne i tiden som kommer.

- Vi har nå inngått en avtale med sikkerhetsselskapet Avarn Security som skal videreføre den flotte jobben som mannskapene i Heimevernet og Sivilforsvaret har utført frem til i dag. Avarn Securitys løsningsforslag ble vurdert som det beste alternativet totalt sett, og vi ser frem til å dra nytte av den ekspertisen og kompetansen som de besitter i tiden som kommer, sier Wiik.

Fem tilbydere ble ifølge Wiik invitert til å levere forslag til løsninger med tilhørende prissetting. I tilbudsinnbydelsen ble det lagt vekt på både løsning, kvalitet, kapasitet og pris. 

Wiik understreker at formålet med sikringstiltakene fortsatt er å trygge liv og helse ved å hindre at uvedkommende oppholder seg i farlig område, og ved å unngå at det oppstår en uønsket hendelse, samtidig som man sikrer verdiene i evakuerte boliger og bygg mot tyveri.

Erfarne vektere fra Avarn Security overtar

Det er nå sikkerhetspersonell hentet fra Avarn Security Aviation på Gardermoen som settes inn for å sikre det evakuerte området. Mange av disse har vært permittert i en lengre periode. Regionssjef Geir Espen Johansen i Avarn Security Aviation er ydmyk til oppgavene som venter dem i det evakuerte området.

- Vi takker for tilliten som Gjerdrum kommune viser oss i en krevende tid for kommunen og alle deres innbyggere. Dette er en tragisk hendelse og våre tanker går først og fremst til alle som er berørt av hendelsen på Gjerdrum. Området er definert som et katastrofeområde og sikkerheten til vårt eget personell står derfor i høysetet for alt vi foretar oss. Når vi som en privat sikkerhetsaktør nå får oppgaven med å videreføre sikringsarbeidet, er det med stor respekt og ydmykhet vi påtar oss ansvaret.

- Vi føler oss trygge på at den betydelige ekspertisen og kompetansen vi besitter gjennom blant annet sikkerhetsoppdraget på Gardermoen, gjør oss i stand til å løse dette oppdraget til beste for alle parter. I disse tider, med mange permitteringer på Gardermoen, er det selvfølgelig et ekstra kjærkomment oppdrag for oss når rundt 70 av våre permitterte vektere nå kan komme tilbake i jobb, erkjenner han.

Tilleggsinformasjon omkring oppdraget

Den videre sikringen av det evakuerte området beskrives i to faser.

  • Fase 1 starter med at Avarn Security overtar ansvaret for sikringen av skredområdet fra Heimevernet og Sivilforsvaret. Samtidig klargjøres og etableres det fysiske barrierer og tekniske løsninger.
  • I fase 2, som forventes å starte opp innen 14 dager, vil flere tekniske sikkerhetsløsninger redusere behovet for vaktmannskaper.

Etter hvert som arbeidet med tilbakeføring av området går fremover (åpning av evakuerte boliger/områder, og sikring av grunnforholdene) vil sikringstiltakene kunne reduseres.

Omfang av vakttjenesten og vekternes rolle

Oppdraget vil bli løst av vektere på stasjonære vaktposter og i kombinasjon med fotpatruljer. Det etableres også en kjøretøyoppsatt patrulje. Både kjøretøyoppsatt patrulje og hver av fotpatruljene består av to uniformerte vektere. Alle vaktposter og patruljeenheter utstyres med synlighetstøy, lykt og kommunikasjonsutstyr.  I tillegg etableres det et kontrollrom med kontinuerlig tilstedeværelse.

Vekterne er til stede for innbyggernes sikkerhet. De skal forhindre uønsket adgang inn på det avsperrede området, men også fortløpende kunne veilede publikum ved spørsmål.

Teknisk sikring

Det er erfarne sikkerhetsspesialister i Avarn Security som har stått for løsningsforslaget til kommunen. I Fase 2 monteres det opp kameraovervåking og døgnkontinuerlig elektronisk overvåkning.   

I tillegg legges det opp til flere fysiske barrierer og andre tekniske utrustninger som skal forhindre uønskede hendelser.

Særskilt informasjon til innbyggerne om dekningsområder og hensiktsmessighet

I valget av kamerapunkter og dekningsområder er det lagt stor vekt på å skåne innbyggerne i størst mulig grad. Kameraovervåkingen er begrenset til å dekke det nødvendige sikkerhetsbehovet, og vil bli justert i takt med øvrige sikkerhetsbehov. Videoopptakene lagres kun i 7 dager i tråd med gjeldende retningslinjer fra Datatilsynet.

Hele området vil bli tydelig merket med informasjon om kameraovervåkingen og hvor man kan henvende seg for spørsmål.

For mer informasjon:

Spørsmål til Avarn Security - kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen, telefon 95 20 38 83

Spørsmål til Gjerdrum kommune – pressekontakt Mari Aanensen Rjaanes telefon 97 74 77 62